Taxa i bonificacions

Taxa i bonificacions

La taxa de residus està regulada a l’ordenança fiscal núm. 25 de les ordenances fiscals

Pel que fa a les bonificacions actuals:

  • Bonificació de fins al 50% per la prestació del servei en habitatges per a persones jubilades, pensionistes o treballadores amb situació d’atur amb baix nivell d’ingressos o les que necessitin l’ajuda dels serveis socials.
  • Bonificació del 10% per aquells usuaris que realitzin entre 12 i 23 entregues anuals a la deixalleria o del 20% quan en realitzin 24 o més. Caldrà acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal. A afectes de comptabilització, només s’admetran 3 albarans per mes.
  • Bonificació del 10% als usuaris que puguin acreditar la realització d’autocompostatge des de fa més d’un any.
  • Bonificació del 100% pels usuaris de solars sense edificar que justifiquin que realitzen compostatge.