La recollida selectiva segueix ens bons percentatges malgrat recular lleugerament

La recollida selectiva segueix ens bons percentatges malgrat recular lleugerament

1. INTRODUCCIÓ

Des de l’abril de 2021, el Porta a Porta (PaP d’ara en endavant) és el model de gestió dels residus que garanteix els millors percentatges de recollida selectiva.

De cara al 2030, és aquest model el que ha de permetre complir els nous objectius de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular; que situen el reciclatge municipal en un 55%, com a mínim, pel 2025.

En relació a l’Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i, la contribució del municipi a nivell europeu, la recollida selectiva està directament relacionada amb els següents ODS:

Producció i Consum Responsables. Fita 12.5 “D’aquí a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització”.

Ciutats i Comunitats Sostenibles. Fita 11.6 “D’aquí a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, inclús prestant especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió de les deixalles municipals i d’altre tipus”.

D’altra banda, la recollida selectiva es relaciona indirectament amb l’ODS 13, sobre “Acció pel clima”, prevenint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle associades a abocadors i incineradores; ODS 14Vida submarina”, prevenint la contaminació de mars i oceans per residus; i ODS 15 sobre “Vida d’Ecosistemes Terrestres”, contribuint a la reducció de la contaminació terrestre a causa dels residus.

En aquest sentit, Calaf evoluciona gradualment i, fins l’any 2023, aquests són els resultats en base a les dades de l’Ajuntament.

 

2. EVOLUCIÓ PaP A CALAF

 Figura 1. Evolució de la recollida de residus a Calaf (període juny 2021 – març 2024).

 

Encara que globalment la recollida del PaP ha millorat, aquest últim any hem disminuït el % de recollida selectiva en un 6%. Tot i així, Calaf entra dins els objectius marcats per la Llei 7/2022.

Entre gener i maig de 2021, la recollida selectiva es va realitzar mitjançant contenidors en la via pública, resultant en un 38% de recollida selectiva durant tot l’any, ja que el PaP va començar al juny. Pel 2022, la recollida selectiva és del 81% i, del 75.3% pel 2023.

 

3. PREVISIONS 2024

L’entrada d’any ve marcada per uns valors similars al 2023, on pels mesos de gener i febrer el rebuig generat es situa en un 24%

 

Figura 2. Recollida selectiva de residus a Calaf.

 

En termes d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, aquest 24% de rebuig suposa un total de 24,54 tones de CO2 emeses a l’atmosfera, que promouen de forma directa l’escalfament global de la Terra.

Per tenir unes emissions neutres a l’atmosfera (és a dir, captar el mateix CO2 que hem emès amb la generació de rebuig aquests dos mesos), hauríem de plantar 3 exemplars de pi blanc (Pinus halepensis) i esperar a tinguessin entre 30 i 40 anys d’edat per a que absorbissin l’equivalent a les 24,54 tones dels dos primers mesos de l’any.

 

Econòmicament, la gestió d’aquest 24% de rebuig suposa haver pagat a l’abocador dels Hostalets de Pierola 6.158,37 €.

 

4. CONCLUSIONS

 

Tot i que Calaf és un municipi que assoleix els objectius europeus de recollida selectiva municipal (60 % de reutilizació i reciclatge de residus municipals pel 2030), aquesta ha disminuït en un 6% i tendeix a continuar fent-ho.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Calaf desplegarà durant aquest any un seguit de campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la recollida selectiva.

L’increment gradual de la recollida selectiva ha de permetre una millora en el reciclatge, l’acceleració del camí cap a la sostenibilitat*, promoure l’economia circular i, protegir el medi ambient.

 

*Sostenibilitat = capacitat de satisfer les necessitats actuals de la població sense comprometre les necessitats de les generacions futures

 

Bibliografia

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/objetivos-ue-economia-circular.html – reciclatge 55%

https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/models_de_recollida/segons_sistema_de_recollida/recollida_selectiva_porta_a_porta/ – porta a porta que es

https://portaaportacalaf.cat/el-porta-a-porta-arriba-a-calaf/ – quan arriba pap a calaf

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax120 – Catàleg de la Flora Catalana

Articles Relacionats