L’Ajuntament detecta 60 habitatges que no pagaven taxa de residus

L’Ajuntament detecta 60 habitatges que no pagaven taxa de residus

Aquesta regularització, amb caràcter retroactiu, permetrà liquidar la taxa de residus dels últims quatre anys, de manera que el consistori percebrà 28.000 € extres per aquest concepte. A més, a partir d’ara, suposarà un ingrés anual addicional de 7.000 €. També s’aprofitarà per legalitzar la situació de diversos habitatges, les persones afectades rebran un requeriment.

L’Ajuntament, des de la implantació de la recollida de residus porta a porta, ha detectat que una seixantena d’habitatges no estaven tributant per la taxa de residus. La regularització d’aquests habitatges amb caràcter retroactiu permet liquidar la taxa de residus dels últims quatre anys, de manera que l’Ajuntament percebrà un ingrés per aquest concepte de 28.000 euros. A més, aquesta regularització suposa un ingrés anual addicional de 7.000 euros en concepte de la taxa de residus.

Del mateix procés de revisió s’ha detectat la necessitat de legalitzar la situació de diversos habitatges, i així actualitzar el registre per tal que coincideixen el nombre d’habitatges al cadastre i al padró. Amb aquesta finalitat, les persones afectades rebran un requeriment amb la documentació necessària que cal presentar per regularitzar la situació.

El sistema de recollida porta a porta, que utilitza cubells amb xip, permet tenir més informació sobre la tipologia i volum de residus que generen tant els habitatges com les activitats econòmiques. El tractament d’aquesta informació facilita tant la detecció d’irregularitats com la millora del servei.

Articles Relacionats