Com separem els residus a Calaf?

Com separem els residus a Calaf?

Segons les últimes dades publicades per l’Agència de Residus, la recollida selectiva a Calaf és del 49%. Aquesta xifra, però, es calcula sumant la gran quantitat de residus que es porten a la Deixalleria Municipal. Si es calcula el percentatge de recollida selectiva, contant solament els residus que es dipositen als contenidors del carrer, el percentatge de recollida selectiva baixa fins al 30%.

En els últims deu anys, el percentatge de recollida selectiva, sense contar la fracció deixalleria, ha passat d’un 37% el 2009 a un 30% el 2019. De fet, ja des del 2015 s’observa una estabilització del percentatge de recollida selectiva pròxima al 30%. En aquest sentit, cal destacar la importància de la fracció orgànica en relació amb les altres fraccions (vidre, paper i cartró i envasos). En la majoria d’anys, l’orgànica suposa pràcticament la meitat de les fraccions recollides selectivament. Per aquest motiu, aquesta fracció és determinant en l’evolució del percentatge de recollida selectiva.

Analitzant l’evolució anual entre el primer i l’últim any, s’observa que la fracció orgànica ha baixat 3 punts percentuals. Les altres fraccions que també han seguit aquesta tendència són el vidre i el paper i cartró (2 punts percentuals). En canvi, la fracció d’envasos ha augmentat un 1%.

L’estancament, i fins i tot, el decreixement dels percentatges de recollida selectiva, és una situació comuna en molts municipis amb un model de recollida basat en contenidors al carrer. Per aquesta raó, molts municipis de Catalunya estan impulsant canvis a altres sistemes, com és la recollida porta a porta.

 

Articles Relacionats